Regulamin Sklepu

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Definicje:
a) Usługodawcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest Sklep należący do SKIDS Joanna Kosakowska – Nowak, 41-208 Sosnowiec, ul. Wilg 17A, NIP: 6443191410
b) Klientem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każda osoba, która korzysta z usługi świadczonej przez Usługodawcę droga elektroniczną.
2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy i Klientów związane z korzystaniem z ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem https://skids4wheel.com, w tym ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.
3. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
4. Korzystanie z usług drogą elektroniczną jest równoznaczne z akceptacją, bez żadnych zastrzeżeń, niniejszego Regulaminu.
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny on-line przez cały czas działalności sklepu a odtworzenie jego treści jest możliwe poprzez naciśnięcie linku pod nazwą „Regulamin”.
6. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług:
– podłączenie do Internetu
– poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższych lub Opera w wersjach 16 i wyższych lub Firefox w wersji 12 lub wyższych. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu usługodawca nie ponosi odpowiedzialności,
– włączona obsługa Cookies i Java Script.
7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Usługodawca zawiadomi Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych.

§2 PROCEDURA DOKONYWANIA ZAKUPU W SKLEPIE INTERNETOWYM
1. Zamówienia można składać:
a) Osobiście
b) Telefonicznie
c) Na adres e-mail sklepu: sklep@skids4wheel.com
d) W sklepie internetowym https://skids4wheel.com
2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym https://skids4wheel.com, (zwanego dalej Sklepem), oznacza, że Klient akceptuje wszystkie warunki tego Regulaminu.
3. Ceny podane w sklepie są cenami zawierającymi podatek VAT, są cenami wyrażonymi w PLN, i nie uwzględniają kosztów dostawy.
4. Ceną wiążącą jest cena podana w chwili zamówienia.
5. Zamówienia produktów objętych promocją będą realizowane zgodnie z kolejnością wpłynięcia zamówienia, aż do wyczerpania zapasów, bądź zakończenia promocji.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do modyfikowania warunków promocji i produktów objętych promocją oraz do jej odwołania.
7. Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
8. Klient ma prawo zmienić zamówienie w całości bądź w części lub anulować zamówienie do momentu wysyłki. Jeśli z jakichkolwiek powodów zmienią Państwo zdanie, prosimy o bezzwłoczne poinformowanie pracownika sklepu pod nr: +48 500 261 051.
9. Zamówienia są realizowane w kolejności ich wpłynięcia, jeśli z jakiegoś powodu towar nie będzie dostępny w magazynie, klient zostaje bezzwłocznie poinformowany o takiej sytuacji i podejmuje decyzję czy zamówienie ma zostać zrealizowane w części bądź anulowane.
10. Zamówienia (forma płatności online) realizowane są maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od momentu wpłynięcia zamówienia.
11. Zamówienia (forma płatności przedpłata – w momencie zaksięgowania wpłaty na konto) realizowane są maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od momentu wpłynięcia zamówienia.
12. Sklep nie odpowiada za opóźnienia ze strony Poczty Polskiej, DPD, FedEx.
13. Warunkiem złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza: podanie danych miejsca dostarczenia przesyłki, nr telefonu, adresu e-mail, adres do faktury imiennej.
14. Towary dostarczane będą pod adres zaznaczony w formularzu.
15. Do każdego zamówienia zostaje dołączony faktura imienna, osoba fizyczna nieposiadająca działalności gospodarczej musi wcześniej wykonać przelew na konto. Jeśli życzą sobie Państwo fakturę VAT prosimy zaznaczyć to w zamówieniu. Osoby prowadzące działalność gospodarczą prosimy aby pamiętały o podanie NIP-u potrzebnego do prawidłowego wystawienia Faktury VAT.

§3. FORMY PŁATNOŚCI
Za złożone zamówienie można dokonać płatności w następujący sposób:
1.Płatność online. Autoryzacji płatności online dokonuje profesjonalny system realizacji transakcji płatniczych online. Klient po wybraniu opcji płatności zostaje przekierowany do serwisu umożliwiającego autoryzację transakcji. Ważne! Przesyłki opłacone przelewem lub przy pomocy płatności online są realizowane po uprzednim odnotowaniu stosownej wpłaty na koncie bankowym sklepu internetowego.
2. Przelewem – na niżej wskazany numer konta bankowego. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje anulowane. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o takim fakcie pracownika sklepu.
Inteligo
Nr konta: 50 1020 5558 1111 1657 3370 0219

§ 4.KOSZTY I FORMA DOSTAWY
1. Klient pokrywa koszty wysyłki.
2. Koszty przesyłki są naliczane automatycznie, tzn. mogą ulegać zmianie wraz z ilością i wagą towaru.
*ceny zawierają podatek VAT ( 23%)
3. Przesyłki listowne wysyłane są tylko i wyłącznie priorytetem – są to przesyłki nie przekraczające ciężaru 2kg. Paczki wysyłamy zarówno ekonomicznie jak i priorytetowo. Standardowo przesyłka ekonomiczna powinna dotrzeć do klienta w ciągu 3 dni roboczych a przesyłka priorytetowa następnego dnia roboczego.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta dodatkowymi kosztami związanymi z przesyłką w zależności od wagi. Jeśli będą Państwo zainteresowani dostawą zamówienia poza granice Polski, prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia warunków wysyłki (kosztów, terminu).

5. OPINIOWANIE
1.Każdy klient może pozostawić opinię o zakupie oraz opinie o produkcie na karcie dowolnego zakupionego przez siebie produktu.
Prosimy również o przesyłanie opinii na nasz adres sklepowy: sklep@skids4wheel.com

6.REKLAMACJE I ZWROTY
1. Sklep ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad
2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku „ O prawach konsumenta”:
„Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust 2 i art 35.” ww. ustawy. Aby zwrócić paczkę, produkt musi być oddany w stanie niezmienionym (nie może być używany, zniszczony, otwierany, naruszony w jakikolwiek sposób, również opakowanie nienaruszone – w tym folie i inne zabezpieczenia fabryczne).
3. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
4. W ciągu 14 dni od jego otrzymania towaru, Klient jest zobowiązany do złożenia oświadczenia na piśmie o odstąpieniu od umowy. Zwrot kwoty pieniężnej nastąpi w ciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania zwróconego towaru wraz z dowodem zakupu. Zwrot nastąpi przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Wzór formularza odstąpienia od umowy, zawartym został załączniku nr 1.
5. W przypadku ewentualnych reklamacji prosimy natychmiast skontaktować się z naszym sklepem.
6. Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość dostarczonej przesyłki w celu upewnienia się, że dostarczony mu produkt nie zawiera uszkodzeń mechanicznych, powstałych
podczas transportu.
7. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej złożenia. Towar reklamowany zostanie wymieniony na pełnowartościowy lub zaoferujemy inne produkty dostępne w sklepie.

7.BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Uzyskane dane osobowe Klienta są wykorzystywane do realizacji zamówienia.
W związku ze składaniem zamówienia drogą elektroniczną, wymagane będzie od Klienta zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz podanie następujących danych, niezbędnych do sfinalizowania transakcji:
– adresu mailowego
– imienia i nazwiska
– danych adresowych
– numerów PESEL/NIP w celu wystawienia faktury VAT na zakupione rzeczy.
2. Wszystkie dane uzyskane przez sklep https://skids4wheel.com są poufne.
3. Klient może zastrzec przy rejestracji, że chce/nie chce otrzymywać informacje marketingowe.
4. Klient może zmieniać swoje dane podane przy rejestracji.
5. Do przetwarzania danych osobowych klienta stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy o ochronie danych osobowych.

§8.POZOSTAŁE INFORMACJE
1.Wszystkie punkty regulaminu są wiążące zarówno dla klienta, jak i dla sklepu https://skids4wheel.com
2.Wszelkie spory będą rozstrzygane na drodze polubownej przez osobę odpowiedzialną za sprzedaż.
3.W innym przypadku będą rozstrzygane przez stosowny sąd.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla każdego użytkownika.
2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na Stronie internetowej. Dalsze korzystanie z Usług po wprowadzeniu zmian do Regulaminu oznacza akceptację tych zmian.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem, a postanowieniami zawartymi w indywidualnych umowach dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.
4. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. We wszystkich sprawach zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.